شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 5)

Blue Eyes Crying In The Rain – ترجمه

  Blue eyes crying in the rain چشمان غمگین در باران اشک میریزند In the twilight glow I see her در نور سپیده دم او را دیدم Blue eyes crying in the rain چشمان غمگین در باران اشک میریزند When we kissed goodbye and parted وقتی ما یکدیگر را بوسیدیم و وداع گفتیم و از هم جدا شدیم I knew we'd never meet again میدانستم که دیگر یکدیگر را نمیبینیم Love is like a dying ember عشق ما مانند خاکستر نیمه جان است Only m ...

Read more

Blue Hawaii-ترجمه

Blue Hawaii هاوایی آبی Night and you and blue Hawaii شب و تو و هاوایی آبی The night is heavenly شب بهشتی است And you are heaven to me و تو برای من مثل بهشت می مانی Lovely you and blue Hawaii تو دوستداشتی هستی و هاوایی آبی With all this loveliness با اینهمه دوستداشتی ها There should be love عشق حتما وجود دارد Come with me while the moon is on the sea با من بیا درحالیکه ماه روی دریاست The night is young and s ...

Read more

Blue Christmas- ترجمه

Blue Christmas کریسمس غمگین I'll have a blue Christmas without you کریسمس غمگینی خواهم داشت بدون تو I'll be so blue just thinking about you بسیار غمگین خواهم بود تنها با اندیشیدن به تو Decorations of red on a green Christmas tree آرایه های قرمز بر درخت سبز کریسمس Won't be the same dear if you're not here with me چه بی معنا خواهند بود اگر تو اینجا در کنارم نباشی And when those blue snowflakes start fallin' و ...

Read more

Bitter They Are, Harder They Fall- ترجمه

Bitter They Are, Harder They Fall (اشکها)هر چه جگر سوز ترند سختر فرو می ریزند I told her to leave me alone به او گفتم که مرا تنها بگذارد That's what she's done, just what she's done و او چنین کرد , دقیقا چنین کرد And a house built for two, ain't a home خانه ای که برای دو نفر ساخته شده خانه نیست When it's lived in by one, one lonely one وقتی یک نفر تنها در آن زندگی میکند , یک (نفر) تنها یک (نفر) And I can no ...

Read more

Big Boots- ترجمه

Big Boots پوتین بزرگ They call your daddy "Big Boots" آنها پدر تو را پوتین بزرگ لقب دادند "Big Boots" is his name و پوتین بزرگ نام اوست It takes a big man to wear big boots باید مرد بزرگی باشی تا پوتین بزرگ به پا کنی That's your daddy's claim to fame پدرت سزاوار شهرت است They know your daddy "Big Boots" آنها پدر تو را (با نام) پوتین بزرگ میشناسند Wherever soldiers are هر کجا که سرباز ها باشند 'Cause he can ...

Read more
Scroll to top