شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Snowbird"

Snowbird

Snowbird Beneath this snowy mantle cold and clean The unborn grass lies waiting for its coat to turn to green زیر این خرقه برفی سرد و تمیز، چمن تولد نیافته ، آرمیده و در انتظار است تا جامه اش به رنگ سبز درآید The snowbird sings a song he always sings And speaks to me of flowers that will bloom again in spring مرغ برفی ترانه ای را که همیشه می خواند، سر میدهد و با من از گلهایی سخن میگوید که در بهار دوباره شکو ...

Read more

Snowbird

Snowbird Beneath this snowy mantle cold and clean The unborn grass lies waiting for its coat to turn to green The snowbird sings a song he always sings And speaks to me of flowers that will bloom again in spring When I was young my heart was young then too Anything that it would tell me, that's the thing that I would do But now I feel such emptiness within For the thing that I want most in life Is the thing ...

Read more

Snowbird

Snowbird Beneath this snowy mantle cold and clean The unborn grass lies waiting for its coat to turn to green The snowbird sings a song he always sings And speaks to me of flowers that will bloom again in spring When I was young my heart was young then too Anything that it would tell me, that's the thing that I would do But now I feel such emptiness within For the thing that I want most in life Is the thing ...

Read more
Scroll to top