شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

Mystery Train-ترجمه

Mystery Train قطار مرموز Train I ride, sixteen coaches long Train I ride, sixteen coaches long قطاری که من می رونم شونزده واگن دراز داره Well that long black train got my baby and gone اون قطار دراز سیاه رنگ محبوب منو گرفت و رفت Train, train, comin' 'round, 'round the bend Train, train, comin' 'round, 'round the bend قطار قطار داره از پیچ راه می رسه Well it took my baby, but it never will again no, not agai ...

Read more

My Way-ترجمه

My Way راه من And now the end is near و حالا پایان نزدیک است And so I face the final curtain ومن با آخرین پرده نمایش روبرو شده ام. My friend, I'll say it clear دوست من آشکارا میگویم. I'll state my case of which I'm certain من موضوعم را که به آن اطمینان دارم شرح خواهم داد. I've lived a life that's full من زندگی کرده ام ، یک زندگی کامل I've travelled each and ev'ry highway من به همه کوره راهها سفر کرده ام And ...

Read more

My Happiness-ترجمه

My Happiness شادکامی من Evening shadows make me blue سایه های غروب غمگینم میکنند When each weary day is through در روزهای کسل و بی روح How I long to be with you چقدر مشتاقم که با تو باشم My happiness ای شادکامی من Every day I reminisce, هر روز به یاد می آورم Dreaming of your tender kiss رویای بوسه لطیفت را Always thinking how I miss همیشه می اندیشم که چگونه تو را از دست دادم My happiness ای شادکامی من * A m ...

Read more

My Boy-ترجمه

My Boy پسرم You're sleeping son I know, but really this can't wait پسرم میدانم که خوابی ولی بیش از این نمی باید صبر کنم I wanted to explain before it gets too late می خواهم قبل از اینکه دیر بشود به تو بگویم For your mother and me, love has finally died عشق من و مادرت بالاخره رو به زوال گذاشت This is no happy home but God knows how I've tried خانه ما خانه شادی نیست ولی خدا میداند چقدر تلاش کردم که باشد * Bec ...

Read more

Mona Lisa-ترجمه

Mona Lisa مونا لیزا Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you مونا ليزا ، مونا ليزا ، مردم تو را اينطور ناميده اند You're so like the lady with the mystic smile تو به شکل زني هستي با لبخندي مرموز Is it only 'cause you're lonely men have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa ايا لبخند ميزني تا عاشقان را اغوا کني مونا ليزا؟ Or is it your way to hide a ...

Read more
Scroll to top