شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

Kentucky rain

Kentucky rain باران کنتاکي Seven lonely days and a dozen towns ago پس از هفت روز تنهايي و گذر از دوازدهمين شهر قبل از اين I reached out one night and you were gone شبي به شهري رسيدم که تو آن را ترک کرده بودي Don't know why you'd run نمي دانم چرا مي گريختي What you're runnin' to or from از چه يا به چه چيز فرار مي کردي All I know is I want to bring you home فقط ميدانم که مي خواهم به خانه برت گردانم So I'm wal ...

Read more

Fame And Fortune – ترجمه

Fame And Fortune شهرت و ثروت Fame and fortune how empty they can be شهرت و ثروت- چقدر آنها پوچ میتوانند باشند But when I hold you in my arms اما وقتی تو را در آغوشم میگیرم That's heaven to me آن برای من چون بهشت است Who cares for fame and fortune? چه کسی دلواپس ثروت و شهرت است؟ They're only passing things آنها چیزهایی گذرا هستند A-But the touch of your lips on mine اما لمس لبهایت با (لبهای) من Makes me feel ...

Read more

Fairytale -ترجمه

Fairytale افسانه دروغین I'll pack up all my things and walk away من همه چیزم را برمیدارم و از اینجا می روم I don't want to hear another word you have to say دیگر نمی خواهم کلمه ای از آنچه باید بگویی بشنوم I've been waitin' for so long (so long) من مدتهای مدید انتظار کشیده ام I've just found out there's something wrong (something is wrong) و تنها این را فهمیدیم که یک جای کار ایراد داشت And nothing will get b ...

Read more

Faded Love – ترجمه

  Faded Love عشق پژمرده   As look at the letters, oh that you wrote to me در حالیکه نامه هایی را که برایم نوشتی نگاه میکنم Well it's you, it's you I'm thinking of در فکر تو هستم تویی (کسیکه به او) فکر میکنم As I read the lines that to me were so sweet در حالیکه خطوطی را که برایم شیرین بودند می خوانم I remember our faded love عشق پژمرده مان را به یاد می آورم * I miss you darlin' more and more ev'ry day ...

Read more

Easy Question – ترجمه

Easy Question سوال ساده Do you or don't you love me? دوستم داری یا نه؟ Such an easy question (از) سوالی به این سادگی Why can't I get an answer? چرا نمیتوانم پاسخی بدست آورم؟ Tell me به من بگو Will you or won't you need me? نیازمند من خواهی بود یا نه؟ Such an easy question (از) سوالی به این سادگی Why can't I get an answer? چرا نمیتوانم پاسخی بدست آورم؟ * All you do is-a give a sigh تو تنها آه می کشی And beat ...

Read more
Scroll to top