شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Bitter They Are, Harder They Fall- ترجمه

Bitter They Are, Harder They Fall- ترجمه

Bitter They Are, Harder They Fall
(اشکها)هر چه جگر سوز ترند سختر فرو می ریزند

Bitter-They-Are,-Harder-They-Fall

I told her to leave me alone
به او گفتم که مرا تنها بگذارد
That’s what she’s done, just what she’s done
و او چنین کرد , دقیقا چنین کرد
And a house built for two, ain’t a home
خانه ای که برای دو نفر ساخته شده خانه نیست
When it’s lived in by one, one lonely one
وقتی یک نفر تنها در آن زندگی میکند , یک (نفر) تنها یک (نفر)

And I can no longer hear footsteps, come from down the hall
و دیگر صدای پاهایی از اطاق نشیمن به گوش می رسید نمیشنوم
Here come the teardrops, bitter they are, harder they fall
اکنون قطرات اشکم روانند و هر چه جگر سوز ترند سختر فرو می ریزند

She caught me lyin’ …….. then she caught a train
او مرا در حال دروغ گفتن غافلگیر کرد و سوار بر قطار ترکم کرد
And I caught a fever walkin’ home in the rain
و من در حالی که زیر باران به سمت خانه قدم می زدم دچار تب شدم
Oh yeh!
آه بله
Ah, but it’s over and undone
آه ولی به هر حال همه چیز تمام شد و کاری (از من) ساخته نیست
She left me once and for all (once and for all)
او یک بار و برای همیشه مرا ترک کرد
Here come the teardrops, bitter they are, harder they fall
Here come the teardrops, bitter they are, harder they fall
اکنون قطرات اشکم روانند و هر چه جگر سوز ترند سختر فرو می ریزند

Oo-oo-oo-oo

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

bitter-they-are-harder-they-fall

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top