شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » For the Good Times

For the Good Times

For The Good Times
به خاطر لحظات شیرین

ضبط شده در تاریخ: 1972/06/10
اولین انتشار در: Madison Square Garden
منتشر شده در آلبوم : For The Good Times
شاعر و آهنگسار : Kris Kristofferson

For-the-Good-Times

Don’t look so sad, I know it’s over
چنین غمگین نگاه نکن ، می دانم که تمام شد
But life goes on and this old world will keep on turning
اما زندگی ادامه دارد و این دنیای پیر همچنان خواهد چرخید
Let’s just be glad we had some time to spend together
بیا خوشحال باشیم که زمانی را باهم سپری کردیم
There’s no need to watch the bridges that we’re burning
نیازی نیست که نظاره گر پل هایی با شیم که می سوزانیم
* Lay your head upon my pillow
سرت را به بالش من نزدیک تر کن
Hold you warm and tender body close to mine
بدن گرم و لطیفت را نزدیک من نگه دار
Hear the whisper of the raindrops, Blowing soft against the window
نجوای باران را که به نرمی به پنجره می خورد گوش کن
Make believe you love me one more time
و بگذار بار دیگر باور کنم که دوستم خواهی داشت
For the good times
به خاطر لحظات شیرین
I’ll get along, you’ll find another
من تنها خواهم ماند و تو دیگری را خواهی یافت
And I’ll be here if you should find you ever need me
و من اینجا خواهم ماند اگر برگردی و به من نیاز داشته باشی
Don’t say a word about tomorrow or for ever
هرگز سخنی راجع به فردا یا آینده به زبان مران
There’ll be time enough for sadness when you leave me
همیشه زمان برای دلتنگی خواهد بود آنگاه که نرکم کنی

* Lay your head upon my pillow
سرت را به بالش من نزدیک تر کن
Hold you warm and tender body close to mine
بدن گرم و لطیفت را نزدیک من نگه دار
Hear the whisper of the raindrops, Blowing soft against the window
نجوای باران را که به نرمی به پنجره می خورد گوش کن
Make believe you love me one more time
و بگذار بار دیگر باور کنم که دوستم خواهی داشت
For the good times
به خاطر لحظات شیرین

دانلود

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216

Comments (1)

Scroll to top