شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 4)

Can ‘t Help Falling in Love- ترجمه

Can 't Help Falling in Love نمیتوانم عاشقت نباشم   Wise men say only fools rush in مردان عاقل میگویند تنها دیوانگان به یکباره عاشق میشوند But I can't help falling in love with you اما در توان من نیست که عاشقت نشوم Shall I stay would it be a sin آیا میتوانم با تو بمانم؟آیا ممکن است این گناهی باشد؟ If I can't help falling in love with you اگر در توانم نباشد که عاشقت شوم * Like a river flows surely to the ...

Read more

bridge over troubled water – ترجمه

bridge over troubled water پلی بر فراز رود خروشان When you're weary, feeling smalll آنگاه که در مانده هستی و احساس ضعف می کنی. When tears are in your eyes, I will dry them all آنگاه که اشک از چشمانت جاریست , من خشکش خواهم کرد I'm on your side. Oh, when times get rough وقتی زمان سختی فرا می رسد من در کنار تو هستم And friends just can't be found و دوستان را نتوانی یافت Ah, like a bridge over troubled water چو ...

Read more

Blueberry Hill -ترجمه

Blueberry Hill تپه بلو بری I found my thrill on Blueberry Hill من احساسات هیجان انگیزم را روی تپه بلو بری یافتم On Blueberry Hill when I found you روی تپه بلو بری آنگاه که تو را یافتم The moon stood still on Blueberry Hill ماه آنقدر روی تپه بلو بری ایستاد It lingered until my dreams came true و آنقدر تابید تا رویاهای من به حقیقت پیوست * The wind in the willow played Love's sweet melody باد در بین درختان سرو ...

Read more

Blue Suede Shoes- ترجمه

Blue Suede Shoes کفشهای جیر آبی * Well it's a-one for the money, two for the show اول بخاطر پوله دوم بخاطر نمایش Three to get ready now( go cat go) سوم بخاطر آماده شدن (برو پیشی برو) But don't you, step on my blue suede shoes اما نه پا توی کفشهای جیر آبی من نکن Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش Well, you can knock me down, ...

Read more

Blue Moon-ترجمه

Blue Moon ماه غمگین Blue moon, you saw me standing alone ماه غمگین تو مرا دیدی که به تنهایی ایستاه بودم Without a dream in my heart, بدون اینکه رویایی در قلب خود داشته باشم without a love of my own. بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم Blue moon, you knew just what I was there for ای ماه غمگین تو می دانی که من برای چه آنجا بودم You heard me saying a prayer for توشنیدی که من دعا میکردم برای Someone I reall ...

Read more
Scroll to top