شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 3)

Mama Liked The Roses- ترجمه

Mama Liked The Roses مادر شیفته گلهای سرخ بود   Oh, mama liked the roses she'd grow 'em in the yard آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و در باغچه کوچکمان آنها را می کاشت But Winter always came around and made the growin' 'way too hard اما همیشه زمستان فرا می رسید و رشد آنها را چه دشوار میکرد Oh, mama liked the roses and when she had the time آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و وقتی مجالی داشت She'd decorate the liv ...

Read more

Loving You-ترجمه

Loving You دوست داشتن تو * I will spend my whole life throughLoving you من تمام زندگی خود را وقف دوست داشتن تو خواهم کرد just loving you فقط دوست داشتن تو Winter, Summer, Spring-time, too زمستان تابستان و بهار Loving you, loving you دوست داشتن تو دوست داشتن تو Makes no difference where I go تفاوتی نمیکند که کجا بروم or what I may do و یا چه کنم You know that I'll always be loving you تو خودت می دانی که من ه ...

Read more

Love Me-ترجمه

Love Me دوستم داشته باش Treat me like a fool با من چون دیوانه ای رفتار کن treat me mean and cruel با اعتدال یا حتی بی رحمانه but love me ولی دوستم داشته باش Break my faithful heart قلب وفادار مرا بیازار tear it all apart و تکه تکه اش کن but love me ولی دوستم داشته باش If you ever go اگر از پیش من بروی darling, I'll be, oh, so lonely عزیزم بسیار تنها خواهم بود I'll be sad and blue ناراحت و غمگین خواهم بود cr ...

Read more

Love Me Tender-ترجمه

Love Me Tender عاشقانه دوستم داشته باش   Love me tender, love me sweet, عاشقانه دوستم بدار ملیحانه دوستم بدار Never let me go. هر گز مگذار که بی تو بروم You have made my life complete, این تویی که زندگی مرا کمال بخشیده ای And I love you so. و از این روست که دوستت دارم * Love me tender, love me true, عاشقانه دوستم بدار صادقانه دوستم بدار All my dreams fulfill. که تمام رویاهایم به تحقق بپیوندد For my dar ...

Read more

Love Letters- ترجمه

Love Letters نامه های عاشقانه Love letters straight from your heart نا مه های عاشقانه ای که از اعماق قلبت بر خواسته Keep us so near while apart ما را چه نزدیک نگه می دارد در روزهای جداییمان I'm not alone in the night با فرا رسیدن شب دیگر تنها نیستم When I can have all the love you write اکنون که می توانم عشق مکتوب تو را با خود داشته باشم * I memorize every line سطر سطر آنها را به خاطر می سپارم And I kiss th ...

Read more
Scroll to top