شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 3)

Don’t Ask Me Why-ترجمه

Don't Ask Me Why از من مپرس چرا I'll go on loving you (loving you), من به دوست داشتنت ادامه می دهم Don't ask me why (don't ask me why) از من مپرس چرا Don't know what else to do هیچ کار دیگری برای انجام دادن نمیشناسم Don't ask me why از من مپرس چرا How sad my heart would be (heart would be) قلب من چهاندوهگین خواهد بود If you should go (if you should go) اگر تو بروی Though you're not good for me اگر چه با من ...

Read more

Doin ‘ The Best I Can-ترجمه

Doin ' The Best I Can بهترین کاری که در توانم هست I gave my heart قلبم را دادم I gave my love عشقم را دادم Oh ho, my darlin' آه محبوب من I am true من صادقم Doin' the best بهترین (کار) را انجام میدهم The best I can (the best I can) بهترین (کار) که در توانم است But it's not good enough for you اما این برای تو کافی نیست (for you) برای تو I tried so hard من بسیار تلاش کردم So hard to please بسیار برای خشنود کرد ...

Read more

Crying In The Chapel -ترجمه

Crying In The Chapel گریه کنان در عبادتگاه You saw me crying in the chapel تو مرا دیدی که در عبادتگاه گریه میکردم The tears I shed were tears of joy و اشکی که از چشمانم روان بود اشک شوق بود I know the meaning of contentment من معنای خوشنودی را میدانم Now I'm happy with the Lord و اکنون در کنار خداوند راضی ام Just a plain and simple chapel تنها یک عبادتگاه عادی و ساده Where humble people go to pray جایی که م ...

Read more

Confidence- ترجمه

Confidence اعتماد   When everyone thought the world was flat وقتی همه فکر میکردند که زمین مسطح است Columbus said "It's round" کلمب گفت که آن گرد است He went down in history او در تاریخ ثبت گشت And America was found و آمریکا پیدا شد * 'Couse زیرا He had confidence او اعتماد داشت A little thing called confidence چیز کوچکی که اعتماد نام دارد There's no job too immense when you've got هیچ کاری خیلی بزرگ نی ...

Read more

Can ‘t Help Falling in Love- ترجمه

Can 't Help Falling in Love نمیتوانم عاشقت نباشم   Wise men say only fools rush in مردان عاقل میگویند تنها دیوانگان به یکباره عاشق میشوند But I can't help falling in love with you اما در توان من نیست که عاشقت نشوم Shall I stay would it be a sin آیا میتوانم با تو بمانم؟آیا ممکن است این گناهی باشد؟ If I can't help falling in love with you اگر در توانم نباشد که عاشقت شوم * Like a river flows surely to the ...

Read more
Scroll to top