شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 10)

funny how time slips away

funny how time slips away   ضبط شده در تاریخ: 1970/06/07 اولین انتشار در آلبوم :Elvis Country شاعر و آهنگسار :Willie Nelson     Well hello there, سلام ای که آنجایی my it's been a long long time اکنون زمانی بس دور و دراز بر من گذشته How am I doin', می پنداری که چکار میکنم oh well I guess I’m doin' fine آه میپندارم که خوبم It's been so long now and it seems that اکنون زمانی بس طولانی گذشته ولی ...

Read more

It’s Midnight

Its Midnight نیمه شب است   ضبط شده در تاریخ: 1973/12/10 اولین انتشار در: به صورت تک آهنگ  منتشر شده در آلبوم : Promised Land شاعر و آهنگسار : Billy Edd Wheeler / Jerry Chesnut Maybe it's too late. شاید بسیار دیر شده Sometimes I even hate myself for loving you گاهی حتی از خود متنفر میشوم که چرا دوستت دارم Trying to be strong تلاش میکنم که قوی باشم then nighttime comes along and I start loving you آنگاه نیمه ...

Read more

For the Good Times

For The Good Times به خاطر لحظات شیرین ضبط شده در تاریخ: 1972/06/10 اولین انتشار در: Madison Square Garden منتشر شده در آلبوم : For The Good Times شاعر و آهنگسار : Kris Kristofferson Don't look so sad, I know it's over چنین غمگین نگاه نکن ، می دانم که تمام شد But life goes on and this old world will keep on turning اما زندگی ادامه دارد و این دنیای پیر همچنان خواهد چرخید Let's just be glad we had some time t ...

Read more
Scroll to top