شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 7)

After Loving You -ترجمه

After Loving You پس از دوست داشتن تو But now after loving you, what else is there to do و اکنون پس از دوست داشتن تو چه از من بر می آید؟ For honey, all the rest is just gonna have to be second best چرا که محبوب من هر آنچه مانده بی اهمیت می نمایدم I know I'll go through life comparing her to you می دانم که در زندگی کنکاش خواهم کرد و او را با تو قیاس That's 'cos I'm no good, I'm no good to anyone و از این روست ...

Read more

A Mess Of Blues-ترجمه

A Mess Of Blues آکنده از حزن I just got your letter baby عزیزم هم اکنون نامه ات را دریافت کردم A-too bad you can't come home چقدر بد که نمیتوانی به خانه بیایی I swear I'm goin' crazy قسم میخورم که دیوانه میشوم Sittin' here all alone به تنهایی اینجا نشسته ام Since you're gone از زمان رفتنت I got a mess of the blues من از حزن آکنده ام I ain't slept a wink since Sunday از یکشنبه یک هفته است که نخوابیده ام I ca ...

Read more

A Little Less Conversation-ترجمه

A Little Less Conversation کمی گفتگوی کمتر A little less conversation, a little more action please کمی گفتگوی کمتر و کمی عمل بیشتر All this aggravation ain't satisfactioning me اینهمه سختگیری مرا راضی نمیکند A little more bite and a little less bark کمی نفوذ بیشتر و کمی نزاع کمتر A little less fight and a little more spark کمی فریاد کمتر و کمی محبت بیشتر Close your mouth and open up your heart and baby sati ...

Read more

A House That Has Everything-ترجمه

A House That Has Everything خانه ای که همه چیز دارد I can see you now living like a queen تورا میبینم که اکنون شبیه به یک ملکه زندگی میکنی In a house that has everything, everything but love در خانه ای که همه چیز دارد.همه چیز بجز عشق Crystal chandeliers, chauffeured limousines لوستر های کریستال , لیموزین شوفر دار Yes you'll really have everything, everything but love بله تو واقعا همه چیز داری.همه چیز جز عشق ...

Read more

A Fool Such As I -ترجمه

A Fool Such As I ابلهی چون من (Now and then there's a fool such as I) گاهی اوقات ابلهی چون من وجود دارد Pardon me, if I'm sentimental اگر احساساتی هستم مرا ببخش When we say goodbye وقتی که خداحافظی میکنیم Don't be angry with me should I cry از من عصبانی مباش-آیا باید بگریم؟ When you're gone, yet I'll dream وقتی تو بروی هنوز من رویایی خواهم دید A little dream رویایی کوچک as years go by سالها می گذرند Now and ...

Read more
Scroll to top