شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 7)

Almost -ترجمه

Almost تقریبا We almost shared a dream ما تقریبا رویایی را قسمت کردیم We almost made it as a team تقریبا چون زوجی چنین کردیم How nice it would have been. چه زیبا میتوانست بود We almost touched the stars ما تقریبا ستارگان را لمس کردیم And there stood heaven, almost ours و گویی آسمان از آن ما بود We were just outsiders looking in. ما از بیرون نظاره گر درون بودیم We had the chance to fal ما فرصت عاشق شدن داشتی ...

Read more

All Shook Up -ترجمه

All Shook Up کاملا آشفته A-well-a bless my soul خدا بهم رحم کنه What's wrong with me نمیدونم چم شده I'm itching like a man on a fuzzy tree مثل مردی که روی یه درخت خار داره همه جام می خاره My friends say I'm acting wild as a bug دوستانم میگن رفتارم مثل یه ساس مضحک شده! I'm in love! I'm all shook up! عاشق شدم!کاملا آشفته ام Mm-mm-mm mm-mm! Yeah-yeah!! آره آره! My hands are shaky and my knees are weak دستام می ...

Read more

After Loving You -ترجمه

After Loving You پس از دوست داشتن تو But now after loving you, what else is there to do و اکنون پس از دوست داشتن تو چه از من بر می آید؟ For honey, all the rest is just gonna have to be second best چرا که محبوب من هر آنچه مانده بی اهمیت می نمایدم I know I'll go through life comparing her to you می دانم که در زندگی کنکاش خواهم کرد و او را با تو قیاس That's 'cos I'm no good, I'm no good to anyone و از این روست ...

Read more

A Mess Of Blues-ترجمه

A Mess Of Blues آکنده از حزن I just got your letter baby عزیزم هم اکنون نامه ات را دریافت کردم A-too bad you can't come home چقدر بد که نمیتوانی به خانه بیایی I swear I'm goin' crazy قسم میخورم که دیوانه میشوم Sittin' here all alone به تنهایی اینجا نشسته ام Since you're gone از زمان رفتنت I got a mess of the blues من از حزن آکنده ام I ain't slept a wink since Sunday از یکشنبه یک هفته است که نخوابیده ام I ca ...

Read more

A Little Less Conversation-ترجمه

A Little Less Conversation کمی گفتگوی کمتر A little less conversation, a little more action please کمی گفتگوی کمتر و کمی عمل بیشتر All this aggravation ain't satisfactioning me اینهمه سختگیری مرا راضی نمیکند A little more bite and a little less bark کمی نفوذ بیشتر و کمی نزاع کمتر A little less fight and a little more spark کمی فریاد کمتر و کمی محبت بیشتر Close your mouth and open up your heart and baby sati ...

Read more
Scroll to top