شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 3)

Don’t Cry Daddy-ترجمه

Don't Cry Daddy گریه نکن پدر Today I stumbled from my bed امروز از بسترم فرو افتادم With thunder crashing in my head در حالیکه صدایی چون رعد در سرم میپیچید My pillow still wet from last night's tears و بالشم هنوز از اشکهای شب قبل نمناک بود And as I think of giving up و آنگاه که خواستم از اشک ریختن دست بردارم A voice inside my coffeee cup صدایی در فنجان قهوه ام Kept crying out, ringing in my ears هنوز گریه م ...

Read more

Don’t Be Cruel-ترجمه

Don't Be Cruel ستمگر نباش You know I can be found, sitting home all alone می دونی که من تک و تنها گوشه خونه نشستم If you can't come around, at least please telephone اگر نمیتونی بهم سر بزنی حداقل لطفا تلفن بزن Don't be cruel to a heart that's true به قلبی که با تو روراسته ستم نکن Baby, if I made you mad for something I might have said عزیزم اگه به خاطر حرفهایی که شاید به تو گفته باشم عصبانیت کردم Please, le ...

Read more

Don’t Ask Me Why-ترجمه

Don't Ask Me Why از من مپرس چرا I'll go on loving you (loving you), من به دوست داشتنت ادامه می دهم Don't ask me why (don't ask me why) از من مپرس چرا Don't know what else to do هیچ کار دیگری برای انجام دادن نمیشناسم Don't ask me why از من مپرس چرا How sad my heart would be (heart would be) قلب من چهاندوهگین خواهد بود If you should go (if you should go) اگر تو بروی Though you're not good for me اگر چه با من ...

Read more

Doin ‘ The Best I Can-ترجمه

Doin ' The Best I Can بهترین کاری که در توانم هست I gave my heart قلبم را دادم I gave my love عشقم را دادم Oh ho, my darlin' آه محبوب من I am true من صادقم Doin' the best بهترین (کار) را انجام میدهم The best I can (the best I can) بهترین (کار) که در توانم است But it's not good enough for you اما این برای تو کافی نیست (for you) برای تو I tried so hard من بسیار تلاش کردم So hard to please بسیار برای خشنود کرد ...

Read more

Crying In The Chapel -ترجمه

Crying In The Chapel گریه کنان در عبادتگاه You saw me crying in the chapel تو مرا دیدی که در عبادتگاه گریه میکردم The tears I shed were tears of joy و اشکی که از چشمانم روان بود اشک شوق بود I know the meaning of contentment من معنای خوشنودی را میدانم Now I'm happy with the Lord و اکنون در کنار خداوند راضی ام Just a plain and simple chapel تنها یک عبادتگاه عادی و ساده Where humble people go to pray جایی که م ...

Read more
Scroll to top