شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 5)

Blue Suede Shoes- ترجمه

Blue Suede Shoes کفشهای جیر آبی * Well it's a-one for the money, two for the show اول بخاطر پوله دوم بخاطر نمایش Three to get ready now( go cat go) سوم بخاطر آماده شدن (برو پیشی برو) But don't you, step on my blue suede shoes اما نه پا توی کفشهای جیر آبی من نکن Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش Well, you can knock me down, ...

Read more

Blue Moon-ترجمه

Blue Moon ماه غمگین Blue moon, you saw me standing alone ماه غمگین تو مرا دیدی که به تنهایی ایستاه بودم Without a dream in my heart, بدون اینکه رویایی در قلب خود داشته باشم without a love of my own. بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم Blue moon, you knew just what I was there for ای ماه غمگین تو می دانی که من برای چه آنجا بودم You heard me saying a prayer for توشنیدی که من دعا میکردم برای Someone I reall ...

Read more

Blue Eyes Crying In The Rain – ترجمه

  Blue eyes crying in the rain چشمان غمگین در باران اشک میریزند In the twilight glow I see her در نور سپیده دم او را دیدم Blue eyes crying in the rain چشمان غمگین در باران اشک میریزند When we kissed goodbye and parted وقتی ما یکدیگر را بوسیدیم و وداع گفتیم و از هم جدا شدیم I knew we'd never meet again میدانستم که دیگر یکدیگر را نمیبینیم Love is like a dying ember عشق ما مانند خاکستر نیمه جان است Only m ...

Read more

Blue Hawaii-ترجمه

Blue Hawaii هاوایی آبی Night and you and blue Hawaii شب و تو و هاوایی آبی The night is heavenly شب بهشتی است And you are heaven to me و تو برای من مثل بهشت می مانی Lovely you and blue Hawaii تو دوستداشتی هستی و هاوایی آبی With all this loveliness با اینهمه دوستداشتی ها There should be love عشق حتما وجود دارد Come with me while the moon is on the sea با من بیا درحالیکه ماه روی دریاست The night is young and s ...

Read more

Blue Christmas- ترجمه

Blue Christmas کریسمس غمگین I'll have a blue Christmas without you کریسمس غمگینی خواهم داشت بدون تو I'll be so blue just thinking about you بسیار غمگین خواهم بود تنها با اندیشیدن به تو Decorations of red on a green Christmas tree آرایه های قرمز بر درخت سبز کریسمس Won't be the same dear if you're not here with me چه بی معنا خواهند بود اگر تو اینجا در کنارم نباشی And when those blue snowflakes start fallin' و ...

Read more
Scroll to top