شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 4)

Pocketful of Rainbows-ترجمه

Pocketful of Rainbows کیسه ای پر از رنگین کمان I don't worry من نگران نمی شوم Whenever skies are grey above آنگاه که آسمان خاکستری است Got a pocketful of rainbows چرا که کیسه ای پر از رنگین کمان دارم Got a heart full of love و قلبی پر از عشق Mister heartache آقای دلشکستگی! I've found a way to make him leave راهی یافته ام که تو را از خود دور کنم Got a pocketful of rainbows چرا که کیسه ای پر از رنگین کمان دار ...

Read more

Playing For Keeps-ترجمه

Playing For Keeps نواختن برای یادگاری I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری This time it's real اینبار واقعی است And I want you to know و می خواهم تو بدانی Exactly how I feel که دقیقا چه احساسی دارم I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری For sure this time این دفعه اطمینان دارم And I won't be happy و خوشحال نخواهم بود Un-until I know you're mine تا وقتی که بدانم تو از آن منی * There hav ...

Read more

Peace In The Valley -ترجمه

  Peace In The Valley آرامش در دره       Well, I'm tired and so weary من خسته ام و خیلی کسل But I must go along اما باید ادامه دهم Till the Lord comes and calls, تا زمانی که خدا بیاید و صدایم کند. calls me away صدایم کند که باید بروم , oh yes آه - بله   Well the morning's so bright صبح خیلی روشنی است And the Lamb is the light و بره بسیار بشاش است   And the night, night is as bl ...

Read more

Patch it up- ترجمه

Patch it up   We've got to patch it up baby Before we fall apart at the seams عزیزم قبل از اینکه درزها از هم گسیخته بشه باید اونها رو وصله کنیم We've got to patch it up baby In the time we travel in our dreams عزیزم باید با هم آشتی کنیم، چونکه زمانش رسیده که با رویاهامون همقدم بشیم Let's go back and test it again بیا به گذشته برگردیم و دوباره امتحان کنیم One more ride is all I ask تنها چیزی که میخوام ی ...

Read more

One Night – ترجمه

One Night یک شب (Bartholomew / King) * One night with you یک شب در کنار تو Is what I'm now praying for این چیزی است که به خاطرش دعا میکنم The things that we two could plan آنچه که ما دو نفر میتوانیم تدبیر کنیم Would make my dreams come true رویاهای مرا به تحقق میپیوندد Just call my name تنها نامم را به زبان بران And I'll be right by your side ومن درست در کنار تو خواهم بود I want your sweet helping hand من د ...

Read more
Scroll to top