شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 6)

My Way-ترجمه

My Way راه من And now the end is near و حالا پایان نزدیک است And so I face the final curtain ومن با آخرین پرده نمایش روبرو شده ام. My friend, I'll say it clear دوست من آشکارا میگویم. I'll state my case of which I'm certain من موضوعم را که به آن اطمینان دارم شرح خواهم داد. I've lived a life that's full من زندگی کرده ام ، یک زندگی کامل I've travelled each and ev'ry highway من به همه کوره راهها سفر کرده ام And ...

Read more

My Happiness-ترجمه

My Happiness شادکامی من Evening shadows make me blue سایه های غروب غمگینم میکنند When each weary day is through در روزهای کسل و بی روح How I long to be with you چقدر مشتاقم که با تو باشم My happiness ای شادکامی من Every day I reminisce, هر روز به یاد می آورم Dreaming of your tender kiss رویای بوسه لطیفت را Always thinking how I miss همیشه می اندیشم که چگونه تو را از دست دادم My happiness ای شادکامی من * A m ...

Read more

My Boy-ترجمه

My Boy پسرم You're sleeping son I know, but really this can't wait پسرم میدانم که خوابی ولی بیش از این نمی باید صبر کنم I wanted to explain before it gets too late می خواهم قبل از اینکه دیر بشود به تو بگویم For your mother and me, love has finally died عشق من و مادرت بالاخره رو به زوال گذاشت This is no happy home but God knows how I've tried خانه ما خانه شادی نیست ولی خدا میداند چقدر تلاش کردم که باشد * Bec ...

Read more

Mona Lisa-ترجمه

Mona Lisa مونا لیزا Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you مونا ليزا ، مونا ليزا ، مردم تو را اينطور ناميده اند You're so like the lady with the mystic smile تو به شکل زني هستي با لبخندي مرموز Is it only 'cause you're lonely men have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa ايا لبخند ميزني تا عاشقان را اغوا کني مونا ليزا؟ Or is it your way to hide a ...

Read more

My Baby Left Me -ترجمه

My Baby Left Me عزیزم مرا ترک کرد Yes, my baby left me بله عزیزم مرا ترک کرد Never said a word هر گز کلمه ای نگفت Was it something I done آیا من مسببش بودم Something that she heard? آیا او چیزی شنیده بود؟ * My baby left me, My baby left me, عزیزم مرا ترک کرد My baby even left me, عزیزم هم مرا ترک کرد Never said a word. هر گز کلمه ای نگفت Lord, I stand at my window حالا کنار پنجره ام ایستاده ام Wring my hand ...

Read more
Scroll to top