شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 2)

Easy Question – ترجمه

Easy Question سوال ساده Do you or don't you love me? دوستم داری یا نه؟ Such an easy question (از) سوالی به این سادگی Why can't I get an answer? چرا نمیتوانم پاسخی بدست آورم؟ Tell me به من بگو Will you or won't you need me? نیازمند من خواهی بود یا نه؟ Such an easy question (از) سوالی به این سادگی Why can't I get an answer? چرا نمیتوانم پاسخی بدست آورم؟ * All you do is-a give a sigh تو تنها آه می کشی And beat ...

Read more

Earth Boy – ترجمه

Earth Boy پسر زمینی Earth boy dream of angel پسر زمینی در رویای فرشته Angel she be sweet and make him have happy heart فرشته ای محبوب که برای او قلبی شاد به ار مغان می آورد In land of love در سرزمین عشق Angel dream of earth boy, earth boy who be true فرشته ای در رویای پسر زمینی , پسری که صادق خواهد بود And love her till sun grow cold in land of love و او را تا وقتی که خورشید در سرزمین عشق به سردی گراید دوست ...

Read more

Earth angel – ترجمه

Earth angel فرشته زمینی   Oh, oh, oh, oh. 0h, oh, oh, oh Earth Angel, Earth Angel فرشته زمینی فرشته زمینی The one I adore تنها کسی که عاشقش شدم Love you forever and ever more دوستت دارم برای همیشه هر روز بیشتر I'm just a fool من فقط یک احمق هستم A fool in love with you-uuu ooh, ooh یک احمق در عشق تو Earth Angel, Earth Angel فرشته زمینی فرشته زمینی Will you be mine آیا ممکن است متعلق به من باشی؟ My darl ...

Read more

Edge Of Reality – ترجمه

Edge Of Reality لبه واقعیت I walk along a thin line darling عزیزم من در امتداد راهی باریک گام بر می دارم Dark shadows follow me در حالیکه سایه های تیره تعقیبم می کنند Here's where life's dream lies disillusioned (disillusioned) اینجاست که رویاهای زندگی از خواب غفلت بر می خیزند The edge of reality لبه واقعیت Oh I can hear strange voices echo (echo) آه انعکاس اصوات عیجیبی را می شنوم Laughing with mockery (moc ...

Read more

Don’t Leave Me Now-ترجمه

Don't Leave Me Now اکنون مرا ترک نکن Don't leave me now (Don't leave me now) اکنون مرا ترک مکن Now that I need you (Ooh ooh ooh ooh) اکنون که به تو نیاز دارم How blue and lonely I'd be چقدر غمگین تنها خواهم بود If you should say we're through (Don't say we're through) اگر تو بگویی که همه چیز تمام شده Don't break my heart (Don't break my heart) قلب من را نشکن This heart that loves you (Ooh ooh ooh ooh) قلبی ...

Read more
Scroll to top