شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » funny how time slips away

funny how time slips away

funny how time slips away

 

ضبط شده در تاریخ: 1970/06/07
اولین انتشار در آلبوم :Elvis Country
شاعر و آهنگسار :Willie Nelson

 

Funny-How-Time-Slips-Away

 

Well hello there,
سلام ای که آنجایی
my it’s been a long long time
اکنون زمانی بس دور و دراز بر من گذشته
How am I doin’,
می پنداری که چکار میکنم
oh well I guess I’m doin’ fine
آه میپندارم که خوبم
It’s been so long now and it seems that
اکنون زمانی بس طولانی گذشته ولی گویی
It was only yesterday
همین دیروز بود
Mmm, ain’t it funny how time slips away
خنده دار نیست که زمان با چنین شتابی می گذرد؟
How’s your new love,
عشق جدیدت در چه حال است؟
I hope that he’s doin’ fine
امیدوارم که خوب باشد
Heard you told him, yes baby
شنیدم که به او می گفتی: آه محبوب من
That you’d love him till the end of time
که تا فراسوی ابدیت دوستش خواهی داشت
Well you know, that’s the same thing
به گمانم می دانی که این همان عبارتیست
that you told me
که به من هم گفتی
Well it seems like just the other day
آری گویی که همین دیروز بود
Mmm, ain’t it funny how time slips away
خنده دار نیست که زمان با چنین شتابی می گذرد؟
Gotta go now,
اکنون می خواهم بروم
guess I’ll see you hanging round
و گمان میکنم که تو را مستاصل خواهم یافت
Don’t know when though, oh
آه اگرچه نمی دانم زمانش کیفرا خواهد رسید
Never know when I’ll be back in town
و نمیدانم کی به این شهر باز خواهم گشت
But I remember what I told you
ولی هر آنچه به تو گفتم به یاد دارم
That in time your gonna pay
و چون زمانش فرا رسد تو نیز سهم خود را خواهی پرداخت
Well ain’t it surprisin’ how time slips away
آری عجیب نیست که زمان با چنین شتابی می گذرد؟
Yeah, ain’t it surprisin’ how time slips away
آری عجیب نیست که زمان با چنین شتابی می گذرد؟

 

دانلود 

 

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top