شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » The Girl Of My Best Friend

The Girl Of My Best Friend

The Girl Of My Best Friend

The Girl Of My Best Friend

The way she walks

آنگونه که او راه ميرود

The way she talks

آنگونه که او صحبت ميکند

How long can I pretend?

ديگر چقدر ميتوانم تظاهر کنم؟

Oh I can’t help it

آه ديگر در توانم نيست

I’m in love with the girl of my best friend

من عاشق نامزد بهترين دوستم هستم

Her lovely hair

او موهاي زيبايي دارد

Her skin so fair

او پوست لطيفي دارد

I could go on and never end

ميتوانستم ادامه دهم و هرگز تمامش نکنم

Oh I can’t help it

آه ديگر در توانم نيست

I’m in love with the girl of my best friend

من عاشق نامزد بهترين دوستم هستم

I want to tell her

ميخواهم به او بگويم

How I love her so

که چقدر دوستش دارم

And hold her in my arms but then

و او را در آغوش بگيرم اما آنگاه

What if she got real mad

چه ميشود اگر او عصباني شود

And told him so

و به او (دوستم) بگويد

I could never face either one again

من ديگر نميتوانم با او روبرو شوم

Oh the way they kiss

آنگونه که آنها يکديگر را ميبوسند

Their happiness

شاديشان

Will my aching heart ever mend?

آيا هرگز دلشکستگي من شفا خواهد يافت؟

Or will I always be in love

يا هميشه عاشق خواهم ماند

With the girl of my best friend?

عاشق نامزد بهترين دوستم

Never end, will it ever end ….

هرگز پاياني ندارد ، آيا پاياني دارد

Please let it end

لطفا بگذار تمام شود

Will it ever end

آيا هرگز تمام خواهد شد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:   Beverly Ross – Sam Bobrick

تاریخ ضبط:1960/04/03

این ترانه در تاریخ 3 آوریل 1960 ضبط گردید و در آلبومی به نام Elvis Is Back  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

ELVIS-IS-BACK

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top