شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Memories"

Memories-ترجمه

Memories خاطرات Memories pressed between the pages of my mind خاطراتی که در صفحات ذهنم انباشته شده اند Memories sweetened through the ages just like wine خاطراتی که با گذشت سالها مثل شراب شیرین شده اند Quiet thoughts come floating down اندیشه های خفته به جریان می افتند And settle softly to the ground و به نرمی به زمین فرو می ریزند Like gold of Autumn leaves around my feet همچون برگهای طلایی پاییز در اطراف پ ...

Read more

Memories

Memories Memories, pressed between the pages of my mind Memories, sweetened thru the ages just like wine Quiet thought come floating down And settle softly to the ground Like golden autumn leaves around my feet I touched them and they burst apart with sweet memories, Sweet memories Of holding hands and red bouquets And twilight trimmed in purple haze And laughing eyes and simple ways And quiet nights and ge ...

Read more
Scroll to top