شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » کنسرتها » اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1973

اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1973

در اینجا اطلاعات تمامی کنسرتهایی که الویس پریسلی در سال 1973 اجرا کرده در اختیار شماست.

توجه : در طریق لینکهایی که در متن وجود دارد میتوانید به اطلاعات بیشتر و یا دانلود عکس یا برنامه مربوطه مرتبط شوید:

1973

1973

کنسرتهای ژانویه:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در ژانویه 1973 کلیک کنید:

JAN1973

January 12 1973 (Friday – 7.45pm) Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii
January 14 1973 (Sunday – 12.30am) Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii
January 26 1973 (Friday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 27 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 27 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 28 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 28 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 29 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 29 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 30 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 30 1973 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای فوریه:

February 1 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 2 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 2 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 3 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 3 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 4 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 4 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 5 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 5 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 6 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 7 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 7 1973 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 8 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 8 1973 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 9 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 9 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 10 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 10 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 11 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 11 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 12 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 12 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 13 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 14 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 15 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 16 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 16 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 17 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 17 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 18 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 18 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 19 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 19 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 20 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 20 1973 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 21 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 21 1973 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 22 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 22 1973 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 23 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 23 1973 (Friday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای آوریل:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در آوریل 1973 کلیک کنید:

april1973

April 22 1973 (Sunday – Afternoon Show) Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, Arizona
April 23 1973 (Monday) Anaheim Convention Center, Anaheim, California
April 24 1973 (Tuesday) Anaheim Convention Center, Anaheim, California
April 25 1973 (Wednesday – Afternoon Show) Selland Arena, Fresno, California
April 25 1973 (Wednesday – Evening Show) Selland Arena, Fresno, California
April 26 1973 (Thursday) International Sports Arena, San Diego, California
April 27 1973 (Friday) Memorial Coliseum, Portland, Oregon
April 28 1973 (Saturday – Afternoon Show) Coliseum, Spokane, Washington
April 28 1973 (Saturday – Evening Show) Coliseum, Spokane, Washington
April 29 1973 (Sunday – Afternoon Show) Center Arena, Seattle, Washington
April 29 1973 (Sunday – Evening Show) Center Arena, Seattle, Washington
April 30 1973 (Monday) Denver Coliseum, Denver, Colorado

 

کنسرتهای می:

May 4 1973 (Friday – Opening Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 5 1973 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 5 1973 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 6 1973 (Sunday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 6 1973 (Sunday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 7 1973 (Monday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 7 1973 (Monday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 8 1973 (Tuesday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 8 1973 (Tuesday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 9 1973 (Wednesday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 9 1973 (Wednesday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 10 1973 (Thursday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 10 1973 (Thursday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 11 1973 (Friday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 11 1973 (Friday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 12 1973 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 12 1973 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 13 1973 (Sunday – 3.00am Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 13 1973 (Sunday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 13 1973 (Sunday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 14 1973 (Monday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 14 1973 (Monday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 15 1973 (Tuesday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 15 1973 (Tuesday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 16 1973 (Wednesday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
May 16 1973 (Wednesday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada

 

کنسرتهای ژوئن:

June 20 1973 (Wednesday) Mobile Municipal Auditorium, Mobile, Alabama
June 21 1973 (Thursday) Omni, Atlanta, Georgia
June 22 1973 (Friday) Nassau County Veterans Memorial Coliseum,
June 23 1973 (Saturday – Afternoon Show) Nassau County Veterans Memorial Coliseum,
June 23 1973 (Saturday – Evening Show) Nassau County Veterans Memorial Coliseum,
June 24 1973 (Sunday – Afternoon Show) Nassau County Veterans Memorial Coliseum,
June 25 1973 (Monday) Civic Center Arena, Pittsburgh, Pennsylvania
June 26 1973 (Tuesday) Civic Center Arena, Pittsburgh, Pennsylvania
June 27 1973 (Wednesday) Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio
June 28 1973 (Thursday) Kiel Auditorium, St. Louis, Missouri
June 29 1973 (Friday) Omni, Atlanta, Georgia
June 30 1973 (Saturday – Afternoon Show) Omni, Atlanta, Georgia
June 30 1973 (Saturday – Evening Show) Omni, Atlanta, Georgia

 

کنسرتهای جولای:

July 1 1973 (Sunday – Afternoon Show) Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee
July 1 1973 (Sunday – Evening Show) Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee
July 2 1973 (Monday) Myriad Convention Center Arena, Oklahoma City, Oklahoma
July 3 1973 (Tuesday) Omni, Atlanta, Georgia

 

کنسرتهای آگوست:

August 6 1973 (Monday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 7 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 7 1973 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 8 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 8 1973 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 9 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 9 1973 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 10 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 10 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 11 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 11 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 12 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 12 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 13 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 13 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 14 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 14 1973 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 15 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 15 1973 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 16 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 16 1973 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 17 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 17 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 18 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 18 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 19 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 19 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 20 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 20 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 21 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 21 1973 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 22 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 22 1973 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 23 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 23 1973 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 24 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 24 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 25 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 25 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 26 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 26 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 27 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 27 1973 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 28 1973 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 28 1973 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 29 1973 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 29 1973 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 30 1973 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 30 1973 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 31 1973 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 31 1973 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای سپتامبر:

September 1 1973 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 1 1973 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 2 1973 (Sunday – 3.00am Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 2 1973 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 2 1973 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 3 1973 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 3 1973 (Monday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top