شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » کنسرتها » اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1972

اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1972

در اینجا اطلاعات تمامی کنسرتهایی که الویس پریسلی در سال 1972 اجرا کرده در اختیار شماست.

توجه : در طریق لینکهایی که در متن وجود دارد میتوانید به اطلاعات بیشتر و یا دانلود عکس یا برنامه مربوطه مرتبط شوید:

1972

1972

کنسرتهای ژانویه:

January 26 1972 (Wednesday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 27 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 27 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 28 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 28 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 29 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 29 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 30 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 30 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 31 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
January 31 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای فوریه:

February 1 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 1 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 2 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 2 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 3 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 3 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 4 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 4 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 5 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 5 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 6 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 6 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 7 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 7 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 8 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 8 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 9 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 9 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 10 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 10 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 11 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 11 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 12 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 12 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 13 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 13 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 14 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 14 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 15 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 15 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 16 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 16 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 17 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 17 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 18 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 18 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 19 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 19 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 20 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 20 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 21 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 21 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 22 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 22 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 23 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
February 23 1972 (Wednesday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای آوریل:

ویدیو کنسرتهای الویس در آوریل 1972 کلیک کنید:

ap1972

 

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در آوریل 1972 کلیک کنید:

ap1972

 

April 5 1972 (Wednesday) Memorial Auditorium, Buffalo, New York
April 6 1972 (Thursday) Olympia Stadium, Detroit, Michigan
April 7 1972 (Friday) University Of Dayton Arena, Dayton, Ohio
April 8 1972 (Saturday – Afternoon Show) Stokely Athletic Center, University Of Tennessee, Knoxville,
April 8 1972 (Saturday – Evening Show) Stokely Athletic Center, University Of Tennessee, Knoxville,
April 9 1972 (Sunday – Afternoon Show) Coliseum, Hampton Roads, Virginia
April 9 1972 (Sunday – Evening Show) Coliseum, Hampton Roads, Virginia
April 10 1972 (Monday) Coliseum, Richmond, Virginia
April 11 1972 (Tuesday) Civic Center, Roanoke, Virginia
April 12 1972 (Wednesday) Fair Grounds Coliseum, Indianapolis, Indiana
April 13 1972 (Thursday) Coliseum, Charlotte, North Carolina
April 14 1972 (Friday) Coliseum, Greensboro, North Carolina
April 15 1972 (Saturday – Afternoon Show) Coliseum, Macon, Georgia
April 15 1972 (Saturday – Evening Show) Coliseum, Macon, Georgia
April 16 1972 (Sunday – Afternoon Show) Veterans Memorial Coliseum, Jacksonville, Florida
April 16 1972 (Sunday – Evening Show) Veterans Memorial Coliseum, Jacksonville, Florida
April 17 1972 (Monday) T.H. Barton Coliseum, Little Rock, Arkansas
April 18 1972 (Tuesday) Convention Center Arena, San Antonio, Texas
April 19 1972 (Wednesday) Tingley Coliseum, Alburquerque, New Mexico

 

کنسرتهای ژوئن:

June 9 1972 (Friday) Madison Square Garden, New York
June 10 1972 (Saturday – Afternoon Show) Madison Square Garden, New York
June 10 1972 (Saturday – Evening Show) Madison Square Garden, New York
June 11 1972 (Sunday – Afternoon Show) Madison Square Garden, New York
June 12 1972 (Monday) Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana
June 13 1972 (Tuesday) Roberts Municipal Coliseum, Evansville, Indiana
June 14 1972 (Wednesday) Milwaukee Auditorium Arena, Milwaukee, Wisconsin
June 15 1972 (Thursday) Milwaukee Auditorium Arena, Milwaukee, Wisconsin
June 16 1972 (Friday) Chicago Stadium, Chicago, Illinois
June 17 1972 (Saturday – Afternoon Show) Chicago Stadium, Chicago, Illinois
June 17 1972 (Saturday – Evening Show) Chicago Stadium, Chicago, Illinois
June 18 1972 (Sunday) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
June 19 1972 (Monday) Henry Levitt Arena, Wichita, Kansas
June 20 1972 (Tuesday) Civiv Assembly Center, Tulsa, Oklahoma

 

کنسرتهای آگوست:

August 4 1972 (Friday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 5 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 5 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 6 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 6 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 7 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 7 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 8 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 8 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 9 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 9 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 10 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 10 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 11 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 11 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 12 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 12 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 13 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 13 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 14 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 14 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 15 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 15 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 16 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 16 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 17 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 17 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 18 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 18 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 19 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 19 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 20 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 20 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 21 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 21 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 22 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 22 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 23 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 23 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 24 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 24 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 25 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 25 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 26 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 26 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 27 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 27 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 28 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 28 1972 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 29 1972 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 29 1972 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 30 1972 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 30 1972 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 31 1972 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 31 1972 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای سبتامبر:

September 1 1972 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 1 1972 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 2 1972 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 2 1972 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 3 1972 (Sunday – 3.00am Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 3 1972 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 3 1972 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 4 1972 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
September 4 1972 (Monday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای نوامبر:

ویدیو کنسرتهای الویس در نوامبر 1972 کلیک کنید:

november-1972

 

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درنوامبر 1972 کلیک کنید:

nov1972

November 8 1972 (Wednesday) Municipal Coliseum, Lubbock, Texas
November 9 1972 (Thursday) Community Center Arena, Tucson, Arizona
November 10 1972 (Friday) Coliseum, El Paso, Texas
November 11 1972 (Saturday) Oakland Coliseum, Oakland, California
November 12 1972 (Sunday – 5.00pm) Swing Auditorium, San Bernardino, California
November 13 1972 (Monday) Swing Auditorium, San Bernardino, California
November 14 1972 (Tuesday) Arena, Long Beach, California
November 15 1972 (Wednesday) Arena, Long Beach, California
November 17 1972 (Friday) Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii
November 18 1972 (Saturday – Afternoon Show) Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii
November 18 1972 (Saturday – Evening Show) Honolulu International Center, Honolulu, Hawaii

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top