شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "They Remind Me Too Much of You"

They Remind Me Too Much of You

They Remind Me Too Much of You   Take away, the scent of flowers مگذار رایحه عطری به مشامم رسد Cover up, the sky of blue آبی آسمان را پنهان کن Close my ears to tender love songs گوشم را بر نغمه های عاشقانه ببند They remind me too much of you آنها مرا به یاد تو می اندازند Hide young lovers' warm embraces آغوش گرم جوانان عاشق را پنهان نما Keep stars and moonlight from my view ستارگان و مهتاب را از منظرم ...

Read more
Scroll to top