شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "If That Isn’t Love"

If That Isn’t Love

If That Isn't Love He left the spleandour of heaven او بهشت با عظمت را ترک کرد Knowing His destiny در حالیکه میدانست سرنوشتش Was the lonely hill of Golgotha تپه غریب گلگادا بود There to lay down His life for me آنجا زندگیش را فدای من کرد * And if that isn't love اگر عشق نباشد Then the ocean is dry اقیانوس خشک میشود There's no stars in the sky ستاره ها در آسمان باقی نمیمانند And the little sparrows can't fl. ...

Read more
Scroll to top