شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Help Me"

Help Me

Help Me Lord, Help me walk خداوندا کمکم کن تا قدم بردارم another mile, just one more mile; یک مایل دیگر فقط یک مایل بیشتر I'm tired of walkin' all alone. من از تنهایی پیمودن راه خسته ام Lord, Help me smile خداوندا کمک کن لبخند بزنم another smile, just one more smile; یک لبخند دیگر فقط یک لبخند بیشتر I know I just can't make it on my own. من میدانم که به تنهایی قادر به پیش رفتن نیستم I never thought I needed ...

Read more
Scroll to top