شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Hawaiian Wedding Song"

Hawaiian Wedding Song

Hawaiian Wedding Song This is the moment I've waited for این لحظه ایست که در انتظارش بودم I can hear my heart singing میتوانم نغمه قلبم را بشنوم Soon bells will be ringing بزودی زنگها به صدا در می آیند This is the momentOf sweet aloha اکنون لحظه خوش آمد گویی عشقی شیرین است I will love you longer than forever من تو را بیشتر از همیشه دوست خواهم داشت Promise me that you will leave me never به من قول بده که هرگ ...

Read more
Scroll to top