شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "ترجمه ترانه الویس پریسلی"

Hawaian wedding song-ترجمه

  Hawaian wedding song آواز عروسی هاوایی This is the moment I've waited for این لحظه ایست که در انتظارش بودم I can hear my heart singing میتوانم نغمه قلبم را بشنوم Soon bells will be ringing بزودی زنگها به صدا در می آیند This is the momentOf sweet aloha اکنون لحظه خوش آمد گویی عشقی شیرین است I will love you longer than forever من تو را بیشتر از همیشه دوست خواهم داشت Promise me that you will leave me ne ...

Read more

Have I Told You-ترجمه

Have I Told You Lately That I Love You? آیا به تازگی گفته ام که دوستت دارم؟ Have I told you lately that I love you? آیا به تازگی گفته ام که دوستت دارم؟ Could I tell you once again somehow? آیا میتوانم بار دیگر به طریقی بگویم؟ Have I told with all my heart and soul how I adore you? آیا با تمام قلب و وجودم گفته ام که تو را می پرستم؟ Well darling I'm telling you now بسیار خوب عزیزم اکنون به تو می گویم Have I t ...

Read more

Harbor Lights-ترجمه

  Harbor Lights روشنایی های لنگرگاه I saw the harbor lights من روشنایی های لنگرگاه را دیدم They only told me we were parting آنها تنها به من گفتند که ما در حال جدا شدن هستیم Those same old harbor lights همان روشنایی های قدیمی لنگرگاه That once brought you to me که یکبار تو را به سوی من آورد I watch'd the harbor lights من روشنایی های لنگرگاه را به نظاره نشستم How could I help if چگونه می توانستم کمک کنم ...

Read more

Home Is Where The Heart Is-ترجمه

Home Is Where The Heart Is خانه آنجاست که قلبم آنجاست Home is where the heart is خانه آنجاست که قلبم آنجاست And my heart is anywhere you are و قلبم همانجاست که تو باشی Anywhere you are is home هر کجا تو باشی خانه همانجاست I don't need a mansion on a hill مرا به عمارتی بر فراز تپه ای نیاز نیست That overlooks the sea که چشم اندازی به دریا داشته باشد Anywhere you're with me is home هر کجا با من باشی خانه همانج ...

Read more

His Latest Flame-ترجمه

His Latest Flame آخرین محبوب او A very old friend came by today دوستی بس قدیمی امروز به دیدنم آمد 'Cos he was telling ev'ryone in town زیرا میخواست به هر کسی در شهر بگوید Of the love that he just found در باره محبوبی که به تازگی یافته And Marie's the name of his latest flame و مری نام آخرین محبوب اوست He talked and talked and I heard him say او میگفت و میگفت و من می شنیدم That she had the longest blackest h ...

Read more
Scroll to top