شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » J

Just Tell Her Jim Said Hello

Just Tell Her Jim Said Hello   She's sitting right over there او آنجا مقابلم نشسته I'd know that face anywhere من چهره او را هر کجا که باشد می شناسم I'd run up and embrace her به سویش میدم و در آغوشش میگیرم But I am ashamed to face her اما شرم دارم که با او روبرو شوم Just tell her Jim said hello فقط به او بگو جیم سلام رساند I'd like to pour out my heart دلم میخواهد که قلبم را به پایش بریزم But I don't ...

Read more

Just Pretend

Just Pretend Just pretend, I'm holding you فقط وانمود کن، که تو را در آغوش گرفتم And whispering things soft and low و چیزهایی آرام و لطیف زمزمه میکنم And think of me, how it's gonna be به من فکر کن،که با من بودن چگونه میتواند باشد Just pretend I didn't go تنها وانمود کن که من نرفتم When I walked away, I heard you say وقتی قدم به رفتن گذاشتم، شنیدم که می گویی: If you need me, you know what to do اگر به من نی ...

Read more

Just for Old Time Sake

Just for Old Time Sake   Just for old time sake تنها به خاطر گذشته های دور Won't you give my heart a break? قلب مرا جریحه دار مکن Let's get together again بگذار که باز باهم باشیم Let's relive the time بگذار باز زندگی کنیم چون زمانی I was yours and you were mine که من از آن تو بودم و تو از آن من Life was so wonderful then و زندگی بس تربناک بود I know, now I know the day I let you go می دانم , اکنون نیک ...

Read more

Just Call Me Lonesome

Just Call Me Lonesome Why must I love a heartless woman Who never knows the harm she's done Though love is blind I should have known Just call me lonesome from now on I climb the stairs up to my room But no-one greets me in my gloom The silence tells me she is gone Just call me lonesome from now on These walls will hide me when I cry I hope that heaven lets me die What good is life when hope has gone Just c ...

Read more

Just Because

Just Because   Well, well, well, خوب خوب خوب Just because you think you're so pretty, درست به این دلیل که تو فکر میکنی خیلی زیبا هستی And just because your momma thinks you're hot, و درست به این دلیل که مادرت فکر میکند تو خیلی جذابی Well, just because you think you've got something خوب درست به این دلیل که تو فکر میکنی چیزهایی را بدست آورده ای That nobody else has got, که دیگران ندارند You've caused me ...

Read more
Scroll to top