شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Yesterday"

Yesterday

Yesterday yesterday, دیروز All my troubles seemed so far away, به نظر می آمد تمام مشکلاتم از من فاصله گرفته اند Now it looks as though they're here to stay, اما اکنون به نظر می رسد آنها در کنارم باقی خواهند ماند Oh, I believe in yesterday. آه من دیروز را باور دارم Suddenly, ناگهان I'm not half the man I used to be, نصف آن انسانی که قرار بود باشم نیستم There's a shadow hanging over me, سایه ای روی سرم سنگینی ...

Read more
Scroll to top