شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Trying To Get To You"

Trying To Get To You

Trying To Get To You   I've been traveling over mountains من مایلها سفر کرده ام Even through the valleys, too حتی در طول دره ها نیز I've been traveling night and day شب و روز در حال سفر بوده ام I've been running all the way تمام راه در حال دویدن بوده ام Baby, trying to get to you. عزیزم من در تلاشم که به تو برسم Ever since I read your letter از وقتی نامه ات را خواندم Where you said you loved me true آن ...

Read more
Scroll to top