شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Seeing Is Believing"

Seeing Is Believing

Seeing Is Believing   Ev'ry time I see the sun rise هر گاه طلوع خورشید را میبینم Or a mountain stand so high یا کوه بر افراشته را می بینم Guess my seeing is believing فقط دیدن ایمان می آورد I don't need to question why من نیازی ندارم که بپرسم چرا When I see a mighty ocean هر گاه اقیانوسی عظیم را  میبینم As it rushes to the shore که به ساحل هجوم می آورد If I ever had cause to doubt Him اگر حتی دلیلی برا ...

Read more
Scroll to top