شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Please Don’t Stop Loving Me"

Please Don’t Stop Loving Me

Please Don't Stop Loving Me Please don’t stop loving me لطفا از دوست داشتنم دست برندار You were born just to be in my arms In my arms تو تولد یافتی که تنها در آغوشِ من باشی، در آغوشِ من Please don’t stop loving me لطفا از دوست داشتنم دست بر ندار Your lips were made just to be kissed by me Kissed by me لبهایت آفریده شده که تنها مرا ببوسد،. مرا ببوسد When I’m with you وقتی با تو هستم I don’t know day from nig ...

Read more
Scroll to top