شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Playing for Keeps"

Playing for Keeps

Playing for Keeps I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری This time it's real اینبار واقعی است And I want you to know و می خواهم تو بدانی Exactly how I feel که دقیقا چه احساسی دارم I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری For sure this time این دفعه اطمینان دارم And I won't be happy و خوشحال نخواهم بود Un-until I know you're mine تا وقتی که بدانم تو از آن منی * There have been others دیگران ...

Read more
Scroll to top