شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Playing for Keeps"

Playing For Keeps-ترجمه

Playing For Keeps نواختن برای یادگاری I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری This time it's real اینبار واقعی است And I want you to know و می خواهم تو بدانی Exactly how I feel که دقیقا چه احساسی دارم I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری For sure this time این دفعه اطمینان دارم And I won't be happy و خوشحال نخواهم بود Un-until I know you're mine تا وقتی که بدانم تو از آن منی * There hav ...

Read more

Playing for Keeps

Playing for Keeps I'm playin' for keeps This time it's real And I want you to know Exactly how I feel I'm playin' for keeps I'm sure this time And I won't be happy Until I know you're mine There have been others That could love me true But no one else can thrill me like you do I'm playin' for keeps Oh love me too Oh, don't make me sorry That I fell in love with you There have been others That could love me ...

Read more
Scroll to top