شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "One Night"

One Night – ترجمه

One Night یک شب (Bartholomew / King) * One night with you یک شب در کنار تو Is what I'm now praying for این چیزی است که به خاطرش دعا میکنم The things that we two could plan آنچه که ما دو نفر میتوانیم تدبیر کنیم Would make my dreams come true رویاهای مرا به تحقق میپیوندد Just call my name تنها نامم را به زبان بران And I'll be right by your side ومن درست در کنار تو خواهم بود I want your sweet helping hand من د ...

Read more

One Night

One Night One night with you Is what I'm now praying for The things that we two could plan Would make my dreams come true Just call my name And I'll be right by your side I want your sweet helping hand My loves too strong to hide Always lived, very quiet life I ain't never did no wrong Now I know that life without you Has been too lonely too long One night with you Is what I'm now praying for The things tha ...

Read more
Scroll to top