شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Hurt"

Hurt

Hurt   I'm so hurt to think that you lied to me من بسیار آزرده ام از فکر کردن به اینکه تو به من دروغ گفتی I'm hurt way down deep inside of me من آزرده ام، ناراحت از اعماق وجودم You said our love was true تو میگفتی عشق ما حقیقیست And we'll never, never part و هرگز، هرگز از هم جدا نخواهیم شد Now you've got someone new حالا دیگری را یافته ای And it breaks my heart و این قلبم را میشکند I'm hurt, much more ...

Read more
Scroll to top