شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Hard Knocks

Hard Knocks

Hard-Knocks

Hard Knocks

Some kids born with a silver spoon
I guess that I was born a little too soon

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
And I’m telling you, I said you’d better beware
‘Cause I’ve had my share

Some kids born as rich as a king
But I was born without a doggone thing

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
And I’m telling you, I said you’d better beware
‘Cause I’ve had my share

I walked a million miles I bet
Tired and hungry and cold and wet
I’ve heard that lonesome whistle blow
From New York City down to Mexico
Some kids born fancy free
Nobody never gave nothing to me but

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
And I’m telling you, I said you’d better beware
‘Cause I’ve had my share

I walked a million miles I bet
Tired and hungry and cold and wet
I’ve heard that lonesome whistle blow
From New York City down to Mexico
Some kids born fancy free
Nobody never gave nothing to me but

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
And I’m telling you, I said you’d better beware
‘Cause I’ve had my share
I said you’d better beware
‘Cause I’ve had my share
I said you’d better beware
‘Cause I’ve had my share of hard knocks

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Joy Byers

تاریخ ضبط: 1964/03/02

این ترانه در تاریخ 2  مارس 1964 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام Roustabout  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

roustabout

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top