شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Pledging My Love"

Pledging My Love

Pledging My Love Forever my darling our love will be true برای همیشه عزیزم ، عشق ما حقیقی خواهد بود Always and forever I'll love only you من همیشه و تا ابد ، تنها تورا دوست خواهم داشت Just promise me darling عزیزم تنها به من قول بده Your love in return عشق تونیز در مقابل May this fire in my soul dear چون این آتشی که در من روحم دارم Forever burn همیشه فروزان باشد My heart's at your command dear قلبِ من سرکرد ...

Read more
Scroll to top