شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Pieces Of My Life"

Pieces Of My Life

Pieces Of My Life A water glass full of whiskey یک لیوانِ آب، پر از ویسکی And women that I never knew too well و زنی که هرگز به درستی نشناختمش Lord, the things I've seen and done پروردگارا، چیزهایی که دیده و انجام داده ام Most of which I'd be ashamed to tell که از گفتن بیشتر آنها شرمسارم I don't know how it started نمیدانم چگونه آغاز شد But that's what makes a man a man, I guess اما گمان میکردم این چیزی ست ...

Read more
Scroll to top