شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Pieces Of My Life

Pieces Of My Life

Pieces-Of-My-Life

Pieces Of My Life

A water glass full of whiskey
یک لیوانِ آب، پر از ویسکی
And women that I never knew too well
و زنی که هرگز به درستی نشناختمش
Lord, the things I’ve seen and done
پروردگارا، چیزهایی که دیده و انجام داده ام
Most of which I’d be ashamed to tell
که از گفتن بیشتر آنها شرمسارم
I don’t know how it started
نمیدانم چگونه آغاز شد
But that’s what makes a man a man, I guess
اما گمان میکردم این چیزی ست که انسان را مرد میکند
Now I’m holdin’ on to nothing’
حال به هیچ چسبیده ام
Tryin’ to forget the rest
و در تلاشم تا فراموشش کنم

*I’m lookin’ back on my life
به آنچه در زندگی ام گذشته مینگرم
To see if I can find the pieces
تا شاید تکه هایی از آن را بیابم
I know that some were stolen
میدانم که (این تکه ها) جایی به سرقت رفته
And some just blew away
و برخی تنها از بین رفته
Well, I found the bad parts
خب، قسمتهای بدی از آنرا  میابم
Found all the sad parts
تمام قسمتهای غمگینش را میابم
But I guess I threw the best part away
اما حدس میزنم، بهترین قسمت آنرا دور انداخته ام
Lord, away, away
پروردگارا، دور (انداختم) ، دور (انداختم)

Playin’ the bars, playin’ like a star
اجرا در یک بار، اجرا مانند یک ستاره
Anything to get a name
هر چیزی برای بدست آوردن شهرت
Carryin’ on, livin’ on songs
ادامه دادن، زندگی کردن در ترانه ها
My friends wrote for me to sing
دوستانم (ترانه ای) برایم نوشتند تا بخوانم

Lord, the pieces of my life,
پروردگارا، تکه هایی از زندگی من
They’re everywhere, they’re everywhere
آنها (آن تکه ها) همه جا هستند، آنها همه جا هستند
And the one I think I miss most of all
و یک نفر، که گمان میکنم بیشتر از همه دلتنگش هستم
Is you and you know who
این تویی و تو میدانی کیست

Lookin’ back on my life, Lord
خدایا، به گذشته زندگی ام می‌نگرم
To see if I can find the pieces
تا شاید تکه هایی از آنرا بیابم
Lookin’ back on my life, today
امروز به گذشته زندگی ام می‌نگرم
To see if I can find the pieces
تا شاید تکه هایی از آنرا بیابم
Lookin’ back on my life
به گذشته زندگی ام می‌نگرم
God help me find the pieces
خدایا کمک کن تا تکه هایی از آن را بیابم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Troy Seals

تاریخ ضبط: 1975/03/12

این ترانه در تاریخ 12 مارس 1975 ضبط گردید و آلبوم  Today  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top