شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "It’s Over"

It’s Over

It's Over   If time were not a moving thing اگر زمان ماهیتی گذرا نداشت And I could make it stay و میتوانستم آن را متوقف کنم This hour of love we share این ساعات تقسیم عشق ما Would always be همیشه جریان داشت There'd be no coming day و روز بعدی در کار نبود To shine a morning light که درخشش نور صبحگاهی And make us realize our night is over به ما بفهماند که شبمان به انتها رسیده When you walk away from me آ ...

Read more
Scroll to top