شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’m Counting on You"

I’m Counting on You

I'm Counting on You   All the words that I let her know همه کلماتی را که می دانم Still could not say هنوز نمیتوانند بگویند How much I need you so in every way چقدر به تو از هر جهت نیازمندم I hope you will guide me امیدوارم که مرا راهنمایی کنی As only you can do زیرا فقط تو قادر به انجام این کار هستی Hold my hands down beside me دستم را بگیر کنارم بایست I'm counting on you من به کمک تو اعتماد دارم I'm c ...

Read more
Scroll to top