شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’ll Never Know"

I’ll Never Know

I'll Never Know How many stars are in the sky, I'll never know چند ستاره در آسمان وجود دارد؟ هرگز نخواهم فهميد What fire lights a firefly, I'll never know چه نوري کرم شب تاب را روشن ميکند؟ هرگز نخواهم فهميد What happens to this heart of mine each time you hold my hand هر بار که دستم را ميگيري قلبم را چه ميشود؟ Sometimes the things we love the most ,We never understand گاهي درباره چيزهايي که بسيار دوست ميدار ...

Read more
Scroll to top