شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » Where Did They Go Lord

Where Did They Go Lord

Where Did They Go Lord

Where Did They Go Lord

The words of her promise

کلمات عهدی که با من بست

The flame of her faith

فروغ محبتی که در چهره داشت

The love that would never drift away

عشقی که قرار بود هرگز به سردی نگراید

Where did they go Lord, where did they go?

به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟

You know somehow forever

می دانی که به هر حال برای همیشه

Slipped out of my hands

از من گریخت و ترکم کرد

And my dreams ran away with the wind

و تمام رویاهای من بر باد رفتند

Where did they go Lord, where did they go

به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟

You know sometimes I wish

می دانی گاهی آرزو میکنم

I had lost her to another

کاش کسی را جایگزین او میکردم

Oh but Lord she just walked off all alone

آری لیک خدایا او مرا تنها گذاشت و رفت

The heart that’s within me isn’t bitter it’s just empty

اما آنچه از بهر من مانده تنها تلخی پایان است

And bewildered because her love is gone

و سردرگمی از برباد رفتن عشقش به من

Oh the passion I trusted

آه احساساتی که به آنها اعتماد کردم

The truth that I leaned on

راستی و درستی که به آن ااعتقاد داشتم

And the hope that would forever keep me strong

و امیدی که میپنداشتم تا ابد استوارم نگه میدارد

I cry out my questions

سوالات خود را فریاد میزنم

All the answers are gone

آه و جواب آنها رفته اند

Where did they go Lord, tell me where did they go?
Where did they go Lord, tell me where did they go?

به کجا رفتند خدایا؟ به من بگو به کجا رفتند؟

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات

شاعر و آهنگساز: Dallas Frazier – A.L. Owens

تاریخ ضبط: 1970/09/22

این ترانه در تاریخ 22 سپتامبر 1970 ضبط شده و به صورت تک آهنگ منتشر شد.

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top