شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Blue Moon-ترجمه

Blue Moon-ترجمه

Blue Moon
ماه غمگین

Blue-Moon

Blue moon, you saw me standing alone
ماه غمگین تو مرا دیدی که به تنهایی ایستاه بودم
Without a dream in my heart,
بدون اینکه رویایی در قلب خود داشته باشم
without a love of my own.
بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم
Blue moon, you knew just what I was there for
ای ماه غمگین تو می دانی که من برای چه آنجا بودم
You heard me saying a prayer for
توشنیدی که من دعا میکردم برای
Someone I really could care for.
کسیکه واقعا باید در اندیشه او باشم
without a love of my own.
بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم
Blue moon, you saw me standing alone
ماه غمگین تو مرا دیدی که به تنهایی ایستاه بودم
Without a dream in my heart, without a love of my own.
بدون اینکه رویایی در قلب خود داشته باشم بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم
Blue, Whaaaaa, without a love of my own.
بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم
Blue moon, Blue, Whaa Whaa Whaa Whaa Whaa without a love of my own.
بدون اینکه عشقی از برای خود داشته باشم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

blue-moon

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1369
Scroll to top