شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Young Dreams"

Young Dreams

Young Dreams (Young dreams of love, young dreams of love) رویاهای تازه ای از عشق رویاهای تازه ای از عشق Young dreams (Young dreams, young dreams) رویاهای تازه ای از عشق رویاهای تازه ای از عشق My heart is filled with young dreams (dreams) قلب من مالامال از رویاهای تازه ایست And I'm longing to و در آرزوی این هستم Share them all with you که همه آنها را با تو تقسیم کنم In my eyes, (my eyes, my eyes) در چشمان من ...

Read more
Scroll to top