شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "You’ll Be Gone"

You’ll Be Gone

You'll Be Gone Sweetheart we're alone دلبرم ما تنها هستیم And you are mine و تو از آن منی Let's make this night a night to remember بیا این شب را به یک شب بیاد ماندنی تبدیل کنیم Don't make our love a cold dying ember نگذار آتش عشقمان به خاکستر سرد تبدیل شود For with the dawn, you'll be gone چرا که وقتی سپیده بدمد ، تو خواهی رفت Hold me close in your arms as the night withers away چنان که شب سپری میشود مرا د ...

Read more
Scroll to top