شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "You Gave Me A Mountain"

You Gave Me A Mountain

You Gave Me A Mountain Born in the heat of the desert من در گرمای صحرا زاده شدم My mother died givin' me life و مادرم به من جان داد و خود درگذشت Deprived of the love of a father محروم از عشق و محبت پدر بودم Blamed for the loss of his wife چرا که پدر خود را از فقدان همسرش ملامت میکرد You know Lord I've been in a prison خدا یا تو میدانی که من همیشه در یک زندان بوده ام For something that I've never done بخاطر ...

Read more
Scroll to top