شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "You Asked Me To"

You Asked Me To

You Asked Me To   Long ago and far away مدتها پیش و بسیار دور از اینجا In my ol' common labour shoes با کفشهای ساده و کهنه کار خویش I'd turn the world off which-a-way تمام دنیا را زیر پا گذاشتم Just because you asked me to تنها برای اینکه تو از من خواستی Likened to no other feel' بی شباهت به هر احساس دیگریست Simple love is simple true عشق گرم و ساده و بی ریای ما There's no end to what I'd do و پایانی برای آ ...

Read more
Scroll to top