شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Where Did They Go Lord"

Where Did They Go Lord

Where Did They Go Lord The words of her promise کلمات عهدی که با من بست The flame of her faith فروغ محبتی که در چهره داشت The love that would never drift away عشقی که قرار بود هرگز به سردی نگراید Where did they go Lord, where did they go? به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟ You know somehow forever می دانی که به هر حال برای همیشه Slipped out of my hands از من گریخت و ترکم کرد And my dreams ran away with the w ...

Read more
Scroll to top