شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "What Now My Love"

What Now My Love

What Now My Love What now my love اکنون بر سر عشقم چه می آید؟ now that you've left me اکنون که تو مرا ترک کرده ای How can I live through another day چگونه میتوانم حتی یک روز به زندگی ادامه دهم Watching my dreams turn into ashes نظاره گر رویاهای خود هستم که به خاکستر بدل شده اند And all my hopes, into bits of clay و تمام امیدهایم به ذرات خاک Once I could see, once I could feel زمانی میتوانستم ببینم زمانی میت ...

Read more
Scroll to top