شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Until It’s Time for You to Go"

Until It’s Time for You to Go

Until It's Time for You to Go You're not a dream, تو رویا نیستی You're not an angel, تو فرشته نیستی You're a woman, تو یک زنی I'm not a king, من پادشاه نیستم I'm just a man, من تنها یک مرد هستم Take my hand, دستم را بگیر We'll make a space, ما وسعتی خواهیم ساخت In this life that we planned, که در این زندگی   نقشه اش را داشتیم And here we'll stay, و در آنجا خواهیم ماند Until it's time for you to go. تا اینکه ...

Read more
Scroll to top