شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "The Twelfth Of Never"

The Twelfth Of Never

The Twelfth Of Never   You ask how much I need you می پرسی تا چه حد به تو نیازمندم؟ Must I explain? باید بگویم I need you oh my darling چنان به تو نیازمندم جان شیرینم Like roses need rain که گل سرخی به باران You ask how long I'll love you می پر سی تا به کی دوستت خواهم داشت I'll tell you true به تو صادقانه می گویم Until the twelfth of never تا دوازدهمین ماه ابدیت I'll still be loving you هنوز دوستت خواه ...

Read more
Scroll to top