شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Tell Me Why"

Tell Me Why

Tell Me Why Every time I look at someone new هر گاه که به چهره جدیدی نظر می افکنم Tell me why I think of you به من بگو چرا به تو می اندیشم Then you sometimes pass me by آنگاه تو از کنارم میگذری You're playing with love و به عشق چون بازیچه ای مینگری Darling tell me why محبوبم به من بگو چرا؟ You left me all alone تو مرا تنهای تنها رها کردی To cry over you که از دوریت بگریم My heart is torn and broken اکنون قل ...

Read more
Scroll to top